Naučné stezky

Naučné stezky regionu Litomyšlsko leták (PDF)

1. PROSEČ – STUDÁNKOVÁ STEZKA

Tato turistická stezka určená pro pěší nebo cyklisty prochází Obecním lesem, zasahuje do Horního lesa, obrací se k Posekanci a vrací do Proseče. Pro její absolvování je možné zvolit dva okruhy, jeden měří 7 km a jsou na něm 4 studánky, delší má 11 km a potkáme na něm 6 studánek. Oba okruhy se v první a pak v závěrečné části překrývají.

Trasa začíná v Proseči na náměstí a vede kolem koupaliště k okraji lesa zvaného „Na Braničkách“. Odtud míří prostřední ze tří cest ke studánce „Pod Makovským kopcem“, pak pokračuje až na Huťáckou silnici a po ní do kopce ke kříži a studánce „U Huberta“ (ta je asi 100 m vpravo v lese). Huťácká vede dál do kopce až k první křižovatce, kde je 30 m západně od ní studánka „Prdlavá“. Kratší trasa se zde obrací zpět a po Huťácké vede dolů až téměř k Posekanci. Na delší trase z křižovatky odbočíme jihovýchodním směrem na Mlýnskou linii, po 1 km budeme hledat vpravo průsek se studánkou „Pod Tereziánským hájem“. Trasa pokračuje kolem Mlýnského kamene až na další křižovatku a za Boudou, asi 200 m pod svahem, je studánka „Studená voda“. Od Boudy vede s kopce cyklotrasa KČT 4021, po dvou km odbočíme na cyklostezku č. 4 a kousek od Posekance (pod pískovcovou skálou) najdeme poslední, šestou studánku. Vrátíme se na cyklostezku č. 4 a pokračujeme po ní až do Proseče. „Studánková stezka“ je určena pro středně zdatné turisty, milovníky a ochránce přírody. Nabízí poznávání krás našeho kraje a bohatství, které poskytuje les. Ohleduplní návštěvníci se určitě potěší, odpočinou si, občerství se u půvabných lesních studánek a pobaví při čtení pověstí, které pro ně sepsali členové prosečského Klubu seniorů.

2. PROSEČ – KAMENY V KAMENITÉM RÁJI

Stezka se nachází ve městě Proseč a informuje o druzích hornin a nerostů, které se nacházejí v našem regionu.  Ke každé stezce je připojena informační tabule, kde se návštěvník může dočíst o vlastnostech hornin a nerostů, jejich výskytu, dozví se zde další zajímavosti, které mu horniny a nerosty přiblíží. Vše je doplněno fotografiemi. Naučná stezka je umístěna v areálu Základní školy Proseč mezi budovou školní jídelny a silnicí na Českou Rybnou.

3. PROSEČ – PLANETÁRNÍ STEZKA

Planetární stezka je modelem sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tomuto poměru odpovídají velikosti modelů těles znázorňující Slunce a všech planet naší Sluneční soustavy, ale i jejich vzájemné vzdálenosti. Na každé zastávce návštěvník najde malý model planety a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. Pro lepší orientaci může turistům sloužit mapka stezky a tabulka se vzdálenostmi jednotlivých těles od sebe, které jsou rovněž součástí informační cedule u každého zastavení. Jestliže se vydáte po této stezce, dozvíte se mnoho zajímavostí a lépe si pak budete umět představit velikosti a vzdálenosti jednotlivých planet naší sluneční soustavy a rozlehlost vesmíru. Současně budete mít možnost poznat malebnou krajinu Prosečska a udělat něco pro své zdraví. Planetární stezku je možné absolvovat pěšky nebo na kole. Celková délka naučné stezky je 6 km a je vhodná pro děti i seniory. Více informací na www.planetarnistezka.cz

4. PROSEČ/BOR U SKUTČE – NAUČNĚ – EKOVÝCHOVNÁ STEZKA PASÍČKA

Naučně-ekovýchovná stezka je vybudována podél nově opravené přístupové komunikace k areálu Záchranné stanici živočichů a ekocentra Pasíčka. Stezka je propojena s areálem záchranné stanice a ekocentrem a informuje kolemjdoucí o tuzemských dřevinách a zvířatech žijících ve volné přírodě, o tom jak pomocí zvířatům nebo o jejich ochraně. Součástí expozice v záchranné stanici je také praktická ukázka živých volně žijících zvířat, která se nacházejí v Pardubickém kraji. V expozici jsou umístěna trvale handicapovaná zvířata. Více informací na http://www.pasicka.cz/

5. PROSEČ/BOR U SKUTČE – STROMY, KTERÉ ROSTOU OKOLO NÁS

Naučná stezka se nachází na přístupové cestě k záchranné stanici živočichů a ekocentra Pasíčka z města Proseč. Naučná stezka informuje o dřevinách, které rostou v Pardubickém kraji a informační tabule jsou doplněny o praktickou ukázku živých stromů. U každé tabule je vysázen popisný strom. Naučná stezka volně navazuje na Naučně-ekovýchovnou stezku Pasíčka, která se nachází v areálu záchranné stanice. Součástí naučné stezky jsou i odpočinková místa.

6. BUDISLAV – KUDY TUDY, ŠEL TU YETTI

Naučná stezka „Kudy tudy, šel tu Yetti“ byla otevřena v roce 2011. Cílem stezky je provést návštěvníka po krásách obce Budislav. Stezka vede obcí po kulturních, historických a architektonických památkách obce. Na mapě umístěné u Obecního úřadu jsou vyznačena jednotlivá zastavení. Na nich je pak podrobně popsána každá památka. Z hlavní stezky, která je okružní a je dostupná i pro vozíčkáře nebo maminky s malými dětmi a kočárky, je několik odboček, které vedou na další zajímavá místa. Po stezce lze vyrazit i v zimě. Je plánováno, že v obci bude ještě vybudována naučná stezka do Toulovcových Maštalí.


7. POŘÍČÍ U LITOMYŠLE – KOLEM ŠTIMBERKA

Naučná stezka prochází katastrem obce Poříčí u Litomyšle, zejména kolem vyvýšeného místa s názvem „Štimberk“, odtud také pochází název naučné stezky. Trasa – okruh, procházející přírodním prostředím, začíná a končí v centru obce u kulturního domu. Na trase je 10 informačních panelů, které jednotlivá místa popisují z hlediska historického, geologického, archeologického, nachází se zde také popis fauny a flóry. Na trase je umístěna vyhlídka, ze které je za jasného počasí k vidění široké okolí. Informační panely na trase tematické stezky jsou doplněny o QR kódy, které skrývají zkrácený text informačních panelů a také zkrácený text přeložený do anglického jazyka. Návštěvník si tak, může tento text přečíst ve svém smartphonu nebo jiném obdobném zařízení, které toto umožňuje. K dispozici je také propagační materiál v IC v Poříčí u Litomyšle, kde je také možné požádat o zaslání informací o naučné stezce e-mailem. Naučná stezka využívá potenciál přírodního prostředí této lokality, je přístupná občanům všech věkovým kategorií, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí a příjemnou procházku přírodou. Vybudování stezky se připravuje, dokončena bude v roce 2014.

8. SEBRANICE – SEBRANICE V HISTORII A SOUČASNOSTI

Stezka vede zajímavými místy obce, kde se mohou návštěvníci dozvědět zajímavosti týkající se obce a jejího okolí. Stezka vede po zpevněných komunikacích a pro všechny návštěvníky  nabízí mimo jiné zajímavé pohledy do krajiny. Naučná stezka je 8,5 km dlouhá a její trasa, která vede obcí a jejím okolím, zahrnuje 12 informační zastávek. Stezka seznamuje s místní historií, lidovou architekturou, na stezce si mohou návštěvníci prohlédnout nejkratší trať v Čechách, která měří pouhé 4 metry, kapličky a kašnu, rodiště Vavřince Toulovce z Třemošné, pramen s pověstí, památný strom nebo rekonstruovaný smírčí kříž. V osadě Vysoký Les navazuje na poznávací stezku nově vzniklá naučná stezka Obnova kaplí ve Vysokém lese.

9. SEBRANICE – OBNOVA KAPLÍ VE VYSOKÉM LESE

Stezka vede většinou souběžně se stávajícími cyklotrasami, odbočuje pak ke Schlesingerově kapli a studánce a do PP Sněženky ve Vysokém Lese. Na panelech se návštěvníci dočtou o obnově tří zaniklých kaplí, starých středověkých cestách v okolí, přírodě Vysokého Lesa a příbězích, které se zde staly. Obnova kaplí má za cíl obnovit, případně prohloubit vztah lidí ke svému okolí a obecně ke krajině, proto do samotné obnovy budou velmi úzce zapojeni obyvatelé místních obcí. V průběhu prací na obnově kaplí budou upravené prostory v okolí kapliček a boudou vytvořeny informační tabule a lavičky, následně umístěného u kapliček. Dokončení obnovy všech tří kaplí je naplánováno na rok 2014. Trasa je z větší části sjízdná na kole, část stezky vede po méně upravených lesních pěšinách. Více informací na http://kaplicky.sebranice.cz/

 

10. OBEC MORAŠICE – RŮŽOVÝ PALOUČEK

Růžový palouček je pietní místo, kde se údajně po bitvě na Bíle hoře loučili čeští bratři, snad i Ámos Komenský, kteří odcházeli kvůli pronásledování do zahraničí, Růžový palouček je malé čtverhranné místo měřící asi 340 čtverečných metrů. Je obklopené upraveným parkem a vyskytuje se zde zvláštní  druh růže nazývaného Rosa gallica, růže galská (někdy také růže paloučková nebo růže stepní). Z Morašic až k Růžovému paloučku se dá dojít či dojet po silnici III. třídy, která směřuje do Újezdce. Těsně před vesnicí je pravoúhlá odbočka vlevo, která vede poetickou březovou alejí. Od paloučku je hezký výhled do okolní krajiny směrem na Morašice, Nová sídla a Litomyšl, za příznivého počasí jsou v dálce vidět vesnice směrem k Ústí nad Orlicí a Orlické hory. Více informací na www.ruzovypaloucek.wz.cz


11. LITOMYŠL – NEDOŠÍNSKÝ HÁJ

Nenáročná okružní naučná stezka prochází hájem Nedošín, který se nachází na kraji lesa nad rybníkem Velký Košíř (červeně značená turistická cesta) nedaleko města Litomyšle. Nedošínský háj je významnou lokalitou s výskytem dubo-habrového lesa a díky přilehlým rybníkům tvoří také významnou ornitologickou lokalitu. Zcela původně to byla panská obora Vratička, která byla počátkem 19. století upravena na romantický park s četnými pavilony a temply. Do roku 1856 bylo toto místo dějištěm studentských majálesů (které byly také podkladem pro Jiráskovou Filozofskou historii). Dnes zbyla již jen kamenná kaplička sv. Antonína nad pramenem. Na jedenácti informačních tabulích se seznámíte s místní faunou a flórou. Více informací na www.nedosin.cz/nedosinsky-haj/

12. LITOMYŠL – NAUČNÁ STEZKA NA ČERNÉ HOŘE

V nedávné době v městě na Černé hoře zpevněny cesty o délce zhruba 5 km a byla zde vyznačena přírodovědná stezka s informačními tabulemi. Terén mohou využít chodci, běžci i cyklisté.

13. LITOMYŠL – NAUČNÁ STEZKA VELKÝ KOŠÍŘ

Stezka vede okolo jednoho z nejstarších východočeských rybníků, rybník a jeho okolí je významnou ornitologickou lokalitou. Bylo zde pozorováno 179 druhů ptáků, 72 trvale hnízdících. Čtyři zastávky naučné stezky seznamují návštěvníky s místní faunou a flórou. Stezka navazuje na naučnou stezku v Nedošínském háji.

14. BENÁTKY – LETEM SVĚTEM KOLEM ŘEKY LOUČNÉ

Naučná stezka je vedena podél řeky Loučné v katastru obce Benátky v délce 1400 metrů. Začátek stezky je u splavu na hranici katastru Litomyšle a Benátek a končí u přítoku z Jiráskova údolí. Díky kvalitnímu zpevněné cestě je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. Stezka vede převážně po vrstevnici, takže je vhodná také pro rodinnou vycházku s dětmi. Po celé délce naučné stezky jsou u zajímavých míst řeky Loučné rozmístěny lavičky a informační panely. Je zde možné shlédnout zajímavý život vodní říše, koridor řeky vytvářený staletími, splavy a krásné vyhlídky na přírodní scenérie.

Číslo

Obec

Název naučné stezky

Délka stezky

Obtížnost

1

Proseč Turistická stezka „Za lesními studánkami“ 2 okruhy, 7 km, 11 km P, C

2

Proseč Kameny v kamenitém kraji 0,1 km P, C, K

3

Proseč Planetární stezka 6 km P, C

4

Proseč/Bor u Skutče Naučně-ekovýchovná stezka Pasíčka 0,2 km P, C, K

5

Proseč/Bor u Skutče Stromy, které rostou okolo nás 0,6 km P, C, K

6

Budislav Kudy tudy, šel tu Yetti 3 km P, C, K

7

Poříčí u Litomyšle Kolem Štimberka 4 km P

8

Sebranice Sebranice v historii a současnosti 8,5 km P, C, K

9

Sebranice Obnova kaplí ve Vysokém Lese 6 km P, C

10

Morašice Růžový Palouček 2 km
(z Morašic)
P, C, K

11

Litomyšl Nedošínský háj 2,3 km P, C, K

12

Litomyšl Naučná stezka na Černé hoře 5 km P, C, K

13

Litomyšl Naučná stezka Velký Košíř 1,7 km P, C

14

Benátky Letem světem kolem řeky Loučné 2 km P, C, K

Legenda: obtížnost: P – pěší, C – cyklisté, K – kočárky

 

zdroj: http://www.mastale.cz/cs/naucne-stezky